Bandait_illustration_UseBackgroundYellow_RGB.svg
Bandait_illustration_UseBackgroundYellow_RGB.svg
Kan je na een langdurige afwezigheid door ziekte zomaar je oude job terug opnemen? Kan je eerst deeltijds het werk hervatten? Kan je werkgever jouw arbeidsvoorwaarden aanpassen terwijl je afwezig bent? Als je lang out bent geweest door ziekte, dan heb je meestal heel wat vragen over hoe die professionele heropstart juridisch geregeld is. Advocaat Filip Tilleman schept duidelijkheid.

de arbeidsovereenkomst bevriest

Het arbeidsrecht is duidelijk: als je ziek bent, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Dat betekent dat alle arbeidsvoorwaarden tijdelijk worden bevroren. Van zodra de werknemer opnieuw komt werken, gelden alle arbeidsvoorwaarden precies zoals voorheen. De zieke werknemer behoudt dus zijn of haar functie, loon, arbeidstijd en alle mogelijke andere arbeidsvoorwaarden. Weet ook dat de werkgever geen medisch getuigschrift van arbeidsgeschiktheid kan eisen als je opnieuw komt werken, tenzij voor bepaalde veiligheidsfuncties. 

kunnen arbeidsvoorwaarden aangepast worden?

Als je na een lange periode van ziekte terug gaat werken, vervalt de schorsing van de arbeidsovereenkomst en je moet opnieuw kunnen werken zoals voorheen. Stel dat de werkgever je een andere functie geeft, je uurrooster verandert of een andere arbeidsvoorwaarde fundamenteel wijzigt, dan kan dit contractbreuk betekenen. Weigert jouw werkgever je de arbeidsvoorwaarden van voorheen terug te geven, dan kan je stoppen met werken en een verbrekingsvergoeding eisen. 

het werk gedeeltelijk hervatten

Na een periode van lange arbeidsongeschiktheid, is het mogelijk dat een zieke werknemer slechts gedeeltelijk aan de slag wil. De werkgever kan echter een gedeeltelijke werkhervatting weigeren, omdat ook de werknemer zijn of haar contractuele verplichtingen opnieuw volledig moet nakomen. Behalve als een arbeidsgeneesheer in het kader van een re-integratietraject beslist dat er een mogelijkheid is om tijdelijk het werk gedeeltelijk te hervatten, dan heeft de werkgever geen keuze en is hij verplicht om een re-integratieplan op te stellen. De werkgever kan eventueel weigeren als hij meent dat dit technisch en objectief onmogelijk is of om gegronde redenen niet geëist kan worden. Ook bij gedeeltelijke werkhervatting blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst gelden. Daarom kunnen beide partijen best een addendum bij de arbeidsovereenkomst toevoegen over bijvoorbeeld de duur van de afwijking en de omvang van de afwijking (zoals welk deeltijds arbeidsregime, welk effect op de verloning,…). 

Wie langdurig ziek was, heeft het recht om nadien het werk te hervatten aan exact dezelfde arbeidsvoorwaarden. Is er toch een fundamentele wijziging aan de voorwaarden, dan kan de werknemer dit weigeren en zelfs een verbrekingsvergoeding eisen. Gaat het over een gedeeltelijke werkhervatting, dan geldt het spiegelbeeld: de werkgever kan weigeren om de werknemer deeltijds terug aan te nemen, tenzij de arbeidsgeneesheer dit oplegt in het kader van een re-integratietraject. Elke wijziging aan het oorspronkelijke arbeidscontract kan best in een aparte bijlage worden toegevoegd om misverstanden te vermijden.

Meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van ziekte en absenteïsme?


Randstad vroeg advocaat Filip Tilleman meer uitleg over de gevolgen van langdurige ziekte van een werknemer. Tilleman is de auteur van Randstad Werkpocket: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten over de wet- en regelgeving op de Belgische arbeidsmarkt.