Maatschappelijk werker (voltijds)

30-10-2020 zichem
company profile

De maatschappelijk werker helpt het recht op maatschappelijke dienstverlening te verzekeren met als doel elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

job description

- Opvangen en begeleiden van cliënten die moeilijkheden ondervinden bij het beheren van hun inkomsten en uitgaven en/of die kampen met een schuldenproblematiek en hen ondersteunen door het verstrekken van budgethulpverlening en schuldhulpverlening, met name budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling, (voorbereiding tot) collectieve schuldenregeling
- Leggen van contacten en opbouwen van professionele samenwerkingsrelaties met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het OCMW, evenals met het sociale netwerk van de cliënt, om de hulpverlening aan de cliënt te bevorderen en af te stemmen.
- Verstrekken van nuttige informatie aan het diensthoofd sociale dienst vanuit het werken met cliënten, teneinde de organisatie in staat te stellen het hulpverleningsaanbod te optimaliseren, bij te sturen of uit te breiden.
- Onderhouden van contacten en opvolgen van afspraken, met collega`s en andere diensten van het OCMW
- Het volgen van opleidingen, uitwisselen van informatie, documentatie teneinde op de hoogte te blijven van de evoluties in de wetgeving en reglementering en de methodieken in het welzijnswerk
- Verrichten van diverse administratieve taken en alle administratieve taken eigen aan de hulpverlening, teneinde de hulpverleningsprocessen zo correct, snel en adequaat mogelijk te laten verlopen
- Uitvoeren van andere taken en verantwoordelijkheden opgedragen door het diensthoofd sociale dienst

your contribution

- Voortdurend verbeteren: voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen.
- Klantgerichtheid: met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren.
- Samenwerken: met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
- Betrouwbaarheid `consequent en correct handelen¿: handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg). Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen.
- Organisatiebetrokkenheid: zich verbonden tonen met de organisatie, taak en beroep; de belangen ervan verdedigen bij anderen.

what do we offer?

Ben jij onmiddellijk beschikbaar? Laat maar weten!

summary
function
social assistant (m/f)
employment type
full time
contract type
temporary contract
sector
Openbare sector en onderwijs
reference
DUORS-1174927
your Randstad contact
Sophie Cochet & Laure Grauls
medical_genk@randstad.be 089 35 79 05
089 35 79 05

office info
Genk
Jaarbeurslaan 19
3600 GENK
003289356065
003289356065