https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

In juli 2018 werd er na lang onderhandelen in de NAR een akkoord bereikt inzake opeenvolgende dagcontracten in uitzendarbeid. Dit resulteerde in cao nr. 108.2 die sinds 1 oktober 2018 in werking is getreden. Eén van de nieuwe afspraken betreft het globale engagement om over een periode van 2 jaar te komen tot een vermindering van 20% van het aandeel opeenvolgende dagcontracten ten opzichte van het totaal aantal uitzendcontracten. Daarnaast werd er een bijzondere informatie- en raadplegingsprocedure overeengekomen in hoofde van de bedrijven/gebruikers.

wat zijn opeenvolgende dagcontracten?

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid worden gedefinieerd als “de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker, die elk een looptijd van vierentwintig uur niet overschrijden, en die elkaar onmiddellijk opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag en/of door de gewone inactiviteitsdagen die binnen de onderneming van de gebruiker gelden voor de categorie van werknemers waartoe de uitzendkracht behoort.”

Het begrip “gewone inactiviteitsdag” verwijst naar inactiviteitsdagen die eigen zijn aan de arbeidsregeling die van toepassing is in de onderneming of in één van de afdelingen van de onderneming.

 

zijn opeenvolgende dagcontracten nog toegestaan?

Ja, opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid zijn nog toegestaan maar in de cao 108 wordt aangegeven dat dit alleen nog kan voor zover de nood aan flexibiliteit door de gebruiker wordt bewezen. De invulling van het begrip “nood aan flexibiliteit” is echter ruim en moet volgen uit één van de volgende oorzaken:

 • wanneer het werkvolume grotendeels afhankelijk is van externe factoren zoals klimatologische redenen, de zeer wisselende omvang van de vraag van de klanten en de wisselende omvang van leveringen door leveranciers …
   
 • wanneer het werkvolume sterk fluctueert, bvb wanneer pas in de namiddag het aantal orders binnen is voor de volgende dag en op basis daarvan pas de personeelsplanning kan gemaakt worden
   
 • wanneer het werkvolume gekoppeld is aan de aard van de opdracht, bvb opdrachten van korte duur.

wie moet zich verantwoorden voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten?

De cao zegt duidelijk dat de gebruiker verantwoordelijk is en de nood aan flexibiliteit binnen het bedrijf moet kunnen bewijzen om opeenvolgende dagcontracten in uitzendarbeid te kunnen gebruiken.

Het is een globaal engagement om over een periode van 2 jaar te komen tot een vermindering van opeenvolgende dagcontracten ten opzicht van het totaal aantal uitzendcontracten en dat engagement is de verantwoordelijkheid van elk bedrijf.

wat houdt de bijzondere informatie- en raadplegingsprocedure in?

Het is een procedure die de gebruiker en zijn uitzendbureau moeten respecteren om opeenvolgende dagcontracten te kunnen gebruiken. Deze is verschillend naargelang er al dan niet een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bij de gebruiker aanwezig is.

 

 • In het geval er ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bij de gebruiker aanwezig is, moeten deze per semester door de gebruiker geïnformeerd worden over het aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid en het aantal uitzendkrachten met opeenvolgende dagcontracten.
   
 • Indien er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig is, wordt dezelfde informatie voor elke betrokken gebruiker eveneens semestrieel door het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten ter beschikking gesteld van de vakbonden. Daartoe bezorgt elk uitzendkantoor de nodige informatie aan het Sociaal Fonds.

 

Ziet u door het bos even de bomen niet meer? 

Neem contact op met uw Randstad-contactpersoon. Wij zijn thuis in de wetgeving en helpen u graag vooruit.

 

Randstad vroeg aan advocaat Filip Tilleman hoe men best omgaat met opeenvolgende dagcontracten in uitzendarbeid. Tilleman is de auteur van De Randstad Werkpocket: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten over de wet- en regelgeving op de Belgische arbeidsmarkt.

download brochure van Federgon

brochure downloaden