https://www.randstad.beanciënniteit-bij-ontslag
https://www.randstad.beanciënniteit-bij-ontslag
Hoelang werk je al? Het lijkt een eenvoudige vraag, maar schijn bedriegt. Het juiste antwoord is nochtans cruciaal om de omvang van de opzegtermijn en de opzegvergoeding correct te bepalen. 

Advocaat Filip Tilleman licht toe hoe je de typische valkuilen kunt vermijden in de bepaling van de opzegvergoeding en de -termijn op basis van anciënniteit. 

wat betekent anciënniteit?

Het arbeidsrecht hanteert strikte criteria om anciënniteit te bepalen. Er moet immers sprake zijn van “een ononderbroken tewerkstelling bij één en dezelfde werkgever”. Bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bij éénzelfde werkgever blijft de anciënniteit dus gewoon doorlopen (zelfs als een vroegere arbeidsovereenkomst bij éénzelfde werkgever werd beëindigd met betaling van een verbrekingsvergoeding). Wanneer er tussen de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten ook maar één dag onderbreking is, dan is de anciënniteit onherroepelijk afgebroken en begint de berekening opnieuw vanaf nul!

wat betekent anciënniteit voor uitzendkrachten?

Een uitzendkantoor en een klant van het uitzendkantoor worden niet als eenzelfde werkgever beschouwd. Als een iemand gedurende een bepaalde periode eerst als uitzendkracht heeft gewerkt bij een bedrijf en vervolgens door dit bedrijf in vaste dienst wordt genomen, dan begint de anciënniteit bij dat bedrijf pas te lopen vanaf de vaste indiensttreding. Waarom? In de periode als uitzendkracht is het uitzendkantoor de werkgever en pas nadien wordt dat de vroegere klant van het uitzendkantoor. Er is een uitzondering mogelijk: als de uitzendkracht binnen de zeven kalenderdagen in dienst treedt van de gebruiker en in dezelfde functie blijft, dan kan hij of zij maximaal één jaar anciënniteit mee overnemen!

wat zijn de meest voorkomende misverstanden?

    • als het oorspronkelijke bedrijf van een werknemer meerdere keren wordt overgenomen door andere bedrijven omwille van overnames of fusies, dan blijft de anciënniteit van de werknemer gewoon doorlopen. De bedrijven worden in deze context als eenzelfde werkgever beschouwd. 

    • als iemand bij geruime tijd als zelfstandige of als bestuurder heeft gewerkt bij een bepaald bedrijf en pas later een formele arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, dan zal deze eerste periode niet meetellen voor de berekening van de anciënniteit. Immers, alleen arbeidsprestaties geleverd als werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst worden in rekening gebracht voor de bepaling van de anciënniteit. 

    • alle periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zoals wegens vakantie, ziekte en tijdskrediet, worden wel degelijk meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit. Tijdens de opzegtermijn wordt echter geen anciënniteit meer opgebouwd. De definitieve afrekening gebeurt dus op het ogenblik van de betekening van de opzeggingstermijn per aangetekende brief of per deurwaardersexploot.

wat is fictieve anciënniteit?

Werkgever en werknemer kunnen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst ook een extra fictieve anciënniteit overeenkomen. Dit gebeurt soms wanneer een werknemer met een lange anciënniteit bij een concurrent wordt afgeworven en daar dus zelf ontslag heeft gegeven, waardoor hij of zij de facto een hoge opzeggingsvergoeding verliest. Als deze werknemer uiteindelijk ontslagen wordt bij de nieuwe werkgever, dan zal voor de berekening van de anciënniteit de effectieve anciënniteit verhoogd worden met de overeengekomen fictieve anciënniteit.

Onthoud dat voor de berekening van anciënniteit alleen een ononderbroken tewerkstelling bij één en dezelfde werkgever telt. Voor uitzendkrachten geldt er een specifieke regeling. Vakantie, ziekte en tijdskrediet breken de anciënniteit gelukkig niet af. Tijdens de opzegperiode zelf wordt geen anciënniteit meer opgebouwd.

Meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van anciënniteit, opzegvergoedingen en opzegtermijnen? 


Randstad vroeg advocaat Filip Tilleman meer uitleg over anciënniteit in het kader van de opzegvergoeding en de opzegtermijn. Tilleman is de auteur van De Randstad Werkpocket: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten over de wet- en regelgeving op de Belgische arbeidsmarkt.