randstad global.

Deze Randstad Group Policy is de lokale vertaalslag van de Business Principles Policy 2019 van Randstad Global.

Randstad is de wereldwijde leider in HR-diensten. Door de passie van onze HR-professionals te combineren met de kracht van de huidige technologie (onze Tech & Touch-strategie), willen we zorgen voor een ervaring die inherent menselijker is. Dit noemen we Human Forward. Het is ons uiteindelijke doel om in 2030 wereldwijd een rol te spelen in het werkende leven van 500 miljoen mensen. Terwijl we naar dit doel toewerken, erkent Randstad de noodzaak om altijd integer te handelen en mensenrechten te respecter

Randstad erkent dat we ook een verantwoordelijkheid hebben voor onze externe relaties. In de contacten en omgang met onze kandidaten, klanten, leveranciers en andere zakenpartners zijn de Business Principles evenzeer van toepassing en Randstad moedigt een actieve dialoog aan met belanghebbenden in de wereld van werk.

Ter bevestiging van deze verantwoordelijkheid is Randstad een ondertekenaar van het Global Compact van de Verenigde Naties en respecteert en ondersteunt zij de tien principes1 daarvan met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. We zetten ons in om de Global Compact-principes onderdeel te maken van de strategie, cultuur en dagelijkse bedrijfsuitoefening van Randstad, en als zodanig worden de tien principes beschouwd als een onderdeel van onze Business Principles.

De Business Principles zijn onze minimumnormen, die van toepassing zijn op alle Randstad-vertegenwoordigers, inclusief onze medewerkers en directeuren; niemand mag ze schenden. Sommige Business Principles worden in meer detail uitgewerkt in aparte Randstad-beleidsregels en -procedures indien nodig
 

business principles

randstad group.

kennen

Wij zijn experten. We kennen onze klanten, kandidaten, leveranciers en andere zakenpartners. In onze business zit het hem vaak in de details.

 • Wij kennen en houden ons aan internationale mensenrechtenprincipes, de interne beleidsregels en procedures van Randstad en de wetten waaraan onze bedrijfsvoering onderworpen is.
 • Wij kennen en houden ons aan de mededingings- en antikartelwetten.
 • Wij kennen en houden ons aan de wetten over handel met voorkennis en marktmisbruik met betrekking tot de aandelen of effecten van Randstad. 
 • Wij zorgen ervoor dat onze documenten (inclusief de documenten met persoonlijke informatie) in overeenstemming met de wet worden opgesteld, gebruikt, opgeslagen en vernietigd.

dienen

Ons succes is het gevolg van een collectief geloof in excellente dienstverlening, die de eisen overtreft die de industrie aan ons stelt.

 • Wij voeren onze activiteiten op een eerlijke en ethische manier uit en vermijden situaties die een belangenconflict zouden kunnen creëren of de schijn van een conflict zouden kunnen opwekken tussen de belangen van Randstad en onze persoonlijke belangen.
 • Wij geven, betalen noch accepteren steekpenningen of enige zaak van waarde die een ongepaste beïnvloeding zouden kunnen creëren of de schijn van ongepast gedrag zouden kunnen opwekken. 
 • Wij geven noch accepteren geschenken of gastvrijheid of enige zaak van waarde die een ongepaste beïnvloeding zouden kunnen creëren of de schijn van ongepast gedrag zouden kunnen opwekken.

vertrouwen

Wij zijn respectvol. Wij waarderen onze relaties en behandelen mensen goed.

 • Wij behandelen anderen eerlijk, handelen zorgvuldig en weloverwogen en respecteren mensenrechten. Wij tolereren geen enkele vorm van intimidatie of pesten.
 • Wij respecteren het recht op privacy, zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk wordt gehouden en maken geen misbruik van de vertrouwelijke informatie van anderen.
 • Wij misbruiken eigendommen van Randstad, waaronder hardware, software, systemen en databases, niet voor persoonlijke doeleinden.

simultane belangenbehartiging

Wij zien het grotere verband en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Onze activiteiten dienen altijd de samenleving als geheel ten goede te komen.

 • Wij hechten waarde aan diversiteit en inclusie. Wij zetten ons in voor gelijke kansen en discrimineren niet op grond van leeftijd, huidskleur, handicap, genderidentiteit, burgerlijke staat, nationaliteit, ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of andere irrelevante of illegale kenmerken. 
 • Wij gaan geen banden aan met mensen die betrokken zijn bij terrorisme of andere criminele activiteiten.
 • Wij leveren geen bijdragen aan kandidaten voor publieke of particuliere functies, politieke partijen of andere politieke belangengroepen.

streven naar perfectie

Wij zijn altijd op zoek naar verbeteringen en innovaties. Wij zijn er om onze klanten en kandidaten tevreden te stellen bij alles wat we doen, tot in het kleinste detail. Daarmee onderscheiden wij ons.

 • Veiligheid en gezondheid in ons bedrijf heeft voor ons de hoogste prioriteit. Dit geldt voor zowel onze eigen medewerkers als onze kandidaten (uitzendkrachten).
 • Wij zorgen voor en verschaffen volledige, redelijke, tijdige, accurate en begrijpelijke contracten, documenten en financiële informatie.
 • Wij houden rekening met de milieu-impact van ons bedrijf en streven ernaar deze tot een minimum te beperken.

randstad business principles.

downloaden

illegale praktijken.

Iedereen die een schending van deze Business Principles vermoedt, kan dit melden bij Randstad.

Hij of zij dient zijn of haar zorgen eerst via de normale (lokale) meldingskanalen kenbaar te maken, hetzij via lokale managementlijnen of reguliere lokale contactpersonen, zoals via HR, legal, aangewezen vertrouwenspersonen, klachtendiensten, enz. Melden aan het management is meestal de snelste en meest gewenste route en tevens de beste manier om een goede en open werkomgeving in de hele Randstad Groep te verzekeren.

Als dergelijke lokale meldingskanalen waarschijnlijk ongeschikt of niet effectief zijn of als de persoon die de melding doet het lastig vindt om rechtstreeks over zijn of haar zorgen te spreken, kan gebruik worden gemaakt van de Integriteitslijn, zoals uiteengezet in de Misconduct Reporting Procedure, maar dit moet worden beschouwd als laatste redmiddel. 

Alle bij de Integriteitslijn gemelde zorgen worden vertrouwelijk behandeld en met de volledige verzekering dat er geen vergelding zal plaatsvinden tegen een persoon die te goeder trouw een klacht indient. Meldingen worden tijdig onderzocht en indien nodig worden corrigerende maatregelen genomen om problemen naar tevredenheid op te lossen. Hoewel meldingen bij de Integriteitslijn anoniem kunnen worden gedaan, vergemakkelijkt het onthullen van de identiteit van de melder het onderzoek van de melding. 

Consulteer de Misconduct Reporting Procedure van Randstad. De Integriteitslijn is als volgt te bereiken: