Randstad Search & Selection

biedt werving & selectie diensten en Randstad Professionals biedt projectsourcing diensten aan in verschillende sectoren, waarbij we je persoonsgegevens zullen gebruiken om een geschikte job voor je te vinden. Wij willen je beter leren kennen om onze diensten af te stemmen op je persoonlijke voorkeuren.

Bij Randstad Search & Selection en Randstad Professionals hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we je persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Dit privacy statement is voor jou bedoeld wanneer je je kandidaat stelt (online of via andere kanaal)  voor een vaste aanwerving bij één van onze klanten of om bij Randstad Professionals  als werknemer of freelancer te komen werken.

Wie zijn wij? 

Randstad Search & Selection, divisie van Randstad HR Solutions nv, en Randstad Professionals nv,  samen Randstad genoemd of we/wij, zijn gevestigd in Access Building, Keizer Karellaan, 586 bus 8 te 1082 Brussel, en en zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens (Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR).

Randstad Search & Selection (RSS) en Randstad Professionals (RSP) maken deel uit van de groep Randstad die bestaat uit :  Randstad Belgium nv, Randstad Construct nv,, RiseSmart, divisie van Randstad HR Solutions nv, Randstad Group Belgium nv, Randstad Outsourcing nv en Randstad Sourceright nv, samen groep Randstad genoemd. 

 

Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

We verzamelen gegevens zodra u ons zelf uw gegevens overmaakt om gebruik te willen maken van onze hr-dienstverlening. Dit kan via onze website, per mail, sms, mondeling (telefonisch, in ons kantoor, op een evenement, ...), via afgifte van je visitekaartje of op enig andere mogelijke wijze .

We kunnen je gegevens verzamelen wanneer je deze openbaar hebt gemaakt op publieke/sociale media (vb. LinkedIn) of andere kanalen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in een (nieuwe) tewerkstelling. In dat geval zullen we je eerst vragen of je interesse hebt voor onze dienstverlening en om je in onze database van kandidaten op te nemen conform dit privacy statement. Ben je niet geïnteresseerd, dan kunnen we een aantal beperkte gegevens van jou verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen nakomen. 

We kunnen je gegevens ook krijgen van een derde partij (bv onderwijsinstellingen of andere partners in het kader van werkgerelateerde dienstverlening) of van  één  van onze andere groep Randstad- zusterbedrijven om je te contacteren in het kader van je zoektocht naar werk om onze diensten voor te stellen.

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

We verzamelen je persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder je daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, je toestemming daarvoor te vragen.

Wij gebruiken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening werving & selectie en projectsourcing om, in voorkomend geval,  

 1. je correct te kunnen identificeren
 2. een kandidaatsdossier op te stellen in onze database die we doorzoeken om geschikte kandidaten te selecteren voor de functies waarvoor we rekruteren of voor de opdrachten die we uitvoeren bij onze klanten (als freelancer of vaste medewerker van RSP).
 3. je profiel te kunnen bepalen en je geschiktheid te kunnen beoordelen als kandidaat voor de functies of opdrachten waarvoor we rekruteren.  Hierbij kunnen we onder meer gebruik maken van de resultaten van testen die wij van jou afnemen (online persoonlijkheidsvragenlijsten, taaltesten, assessments,…) en van (online)-referentiechecks die we enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming doen bij de door jou opgegeven personen/bedrijven. We kunnen je ook vragen om op vrijwillige basis meer informatie over jezelf te geven om je kansen op werk te vergroten. 
 4. een kandidaat rapport op te maken op basis van de informatie die we over u hebben verzameld om uw kandidatuur te ondersteunen bij onze klanten
 5. je profiel, met inbegrip van je cv, te kunnen voorstellen bij onze klanten of opdrachtgever.  Steeds zal dit in overleg met je gebeuren
 6. je interessante vacatures en jobaanbiedingen via telefoon, e-mail of andere media te kunnen doorsturen.
 7. je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door het aanbieden van onder meer (korte) opleidingen, begeleidingen, workshops, events enz., bij ons of bij een derde partij.

  De wettelijke basis voor deze verwerkingen van persoonsgegevens is de uitvoering de overeenkomst die je met ons afsluit in het kader van de dienstverlening die je met ons aangaat. Voor de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van het nemen van referenties is de wettelijke basis je toestemming
   

 8. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promoties/marketingacties (vb. uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden, informatie over door ons georganiseerde evenementen, ...) van de groep Randstad die voor jou interessant kunnen zijn, wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.

  De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is uw toestemming die u hiervoor geeft en kan intrekken wanneer je wilt.

   

 9. je informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten (vb. events die je zouden kunnen interesseren) en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en competenties. 
 10. aan bepaalde kwaliteitsdoelen te voldoen, zoals het behalen en behouden van bepaalde certificaten of kwaliteitslabels.
 11. de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij, of een door ons daartoe aangeduide derde partij, jou vragen om deel te nemen aan enquêtes en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
 12. aan managementdoelen te voldoen waaronder het aanleveren van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en accountantscontroles.
 13. statistische informatie te kunnen aanleveren voor onderzoeken van belang voor ons  of onze sectorfederatie Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners). In dit geval maken we gebruik van samengevoegde persoonsgegevens, waarbij je zelf niet individueel identificeerbaar bent in de resultaten die door ons publiek worden gemaakt of met derden worden gedeeld.
 14. de bedrijfsveiligheid te garanderen. Hiertoe kunnen we onder meer je identiteit controleren bij toegang tot één van onze kantoren. We kunnen eveneens de activiteiten in onze systemen controleren om misbruik van informatie van onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle in onze databases opgenomen personen te beschermen.
 15. je toe te laten om je rechten (zie verder onder punt G) uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten.

  De wettelijke basis van deze verwerkingen is onze gerechtvaardigde belangen zoals de veiligheid en continuïteit van onze IT systemen en bedrijven te verzekeren, de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, verbeteren en promoten (meten van de kwaliteit van onze dienstverlening, informatie te delen over onze dienstverlening,.. ) behandeling van klachten, verdediging voor de rechtbanken,...
   

 16. aan onze  wettelijke verplichtingen te voldoen : in het kader van een selectieprocedure zijn we onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. We moeten tijdig en voor de volledige duurtijd van die verplichtingen over alle informatie beschikken die nodig is om aan die verplichtingen te kunnen voldoen of om bij controle achteraf te kunnen aantonen dat we aan onze verplichtingen hebben voldaan.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor een professionele uitvoering van onze dienstverlening in je kandidaatsdossier. Niet alle gegevens zijn verplicht maar zij kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze klanten of opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je aan ons verstrekt. Je doet er goed aan om elke wijziging in je persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk door te geven aan je consultant.

Je kandidaatsdossier bevat onder meer de volgende persoonsgegevens:

 1. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 2. geboorteplaats- en datum, geslacht;
 3. curriculum vitae (cv), je motivatie, je wensen en voorkeuren (werk verwachtingen , loonsverwachtingen,..),  informatie over opleiding/diploma’s en werkervaring, publiek gemaakte gegevens (social media inbegrepen), informatie die je aan onze consultant of onze opdrachtgever of klant geeft tijdens (sollicitatie)gesprekken met hen;
 4. foto’s en video-introductie (enkel op vrijwillige basis);
 5. gegevens, waaronder resultaten, over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 6. overige gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid als kandidaat, zoals getuigschriften en (online) referenties (enkel met jouw toestemming);
 7. evaluaties van je kennis, vaardigheden, attitude, enz. ;

 

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Alleen indien nodig voor de uitvoering van  onze dienstverlening en  de verwezenlijking van de onder punt B vermelde doelstellingen, het nakomen van een wettelijke verplichting (van RSS en RSP  of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van RSS en RSP of van een derde partij) kunnen we de nodige persoonsgegevens overmaken:

aan andere vennootschappen van de groep Randstad  in België, voor onder meer:

 • aanbod van ondersteunende activiteiten in het kader van jouw zoektocht naar werk/professionele ontwikkeling (workshops, job aanbod, …);
 • interne dienstverlening (, IT-diensten, facturatie, …);
 • promoties en marketing acties (voor zover je hiervoor je toestemming hebt gegeven);
 • Managementinformatie
 • Interne audit

aan de holdingvennootschap van Randstad, voor onder meer:

 • managementinformatie;
 • interne audits;
 • interne dienstverlening;

aan klanten en opdrachtgevers van Randstad, of aan hun klanten, aangestelde of lasthebbers, voor onder meer:

 • selectie van geschikte kandidaten voor het invullen van een openstaande vacature als vaste medewerker;
 • aanbieding van jouw profiel en cv;
 • facturatie van de dienstverlening;
 • audits klanten;

aan leveranciers van Randstad, voor onder meer:

 • het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Randstad (vb. IT-providers, cloud-providers, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging,, ...) zoals Checkster (online reference tool);

aan onze bedrijfsrevisoren, audit en certificatie kantoren, voor onder meer:

 • audit van onze jaarrekeningen;
 • verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten;
 • audit van subsidiedossiers;

aan (het auditkantoor of onderzoeksbureau van) Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners), voor onder meer:

 • het verkrijgen en behouden van het kwaliteitslabel van Federgon;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • tevredenheidsenquêtes;
 • statistische doeleinden;

aan diverse overheidsinstanties, zoals onder meer:

 • federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties;
 • fiscale autoriteiten;

aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis. 

Je persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming.

Bij de ontwikkeling van onze activiteiten mogen wij activiteiten of activa kopen of verkopen.  In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, overdracht van activiteiten, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen je persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.  

Wanneer onze leveranciers je persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, handelen zij als verwerkers zoals bepaald in de GDPR. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen. 

Je persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. Wij nemen daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor verdere vragen hierover kan je terecht bij de Data Protection Officer (zie verder).
 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij garanderen dat we je gegevens niet langer bewaren dan vereist door de wet of de interne reglementen van toepassing binnen onze bedrijven.

We passen de volgende bewaartermijnen toe: 

Je kandidaatsdossier blijft actief beschikbaar in onze database zolang je actief via ons op zoek naar werk bent. We bekijken regelmatig of je nog geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.  Indien je niet langer geïnteresseerd bent, verwijderen we je actieve kandidaatsdossier (dit wil zeggen: zichtbaar voor onze consultants) maar houden wij dit nog passief (centraal) bij voor de duurtijd van bepaalde wettelijke verjaringstermijnen. Je hebt altijd het recht om te vragen om de gegevens te verwijderen (zie ook uitoefening van rechten). . 

Wij sturen je elk jaar een e-mail met de vraag of je al dan niet nog geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en wenst opgenomen te blijven in ons actief sollicitantenbestand. We sturen deze e-mail  elk jaar automatisch. Antwoord je positief, dan blijven we je gegevens verder gebruiken. Antwoord je negatief, dan verwijderen wij je actieve dossier (dit wil zeggen: zichtbaar voor onze consultants) maar houden wij dit nog passief (centraal) bij voor de duurtijd van bepaalde wettelijke verjaringstermijnen. Antwoord je niet, dan houden wij je dossier nog 1 jaar actief en sturen we je na dat jaar een nieuwe mail. Antwoord je dan evenmin, dan beschouwen wij dit tweede stilzwijgen als een negatief antwoord, met dezelfde gevolgen. 

 

Beveiligingsmaatregelen?

We doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komen wij met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
 

Wat zijn jouw rechten?

We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschik jij over een aantal rechten die je op elk moment kan uitoefenen.

Je kan je rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doe je door gebruik te maken van dit formulier. Dit formulier stuur je naar privacy@rss.randstad.be

Je kan volgende rechten uitoefenen: 

 • Recht op gegevenswissing (vergetelheid)
  In de gevallen voorzien door de GDPR  zullen wij overgaan tot verwijdering van je kandidaatsdossier. Dit betekent dat je ook niet meer zal kunnen gebruik maken van onze dienstverlening.
   
 • Recht van bezwaar
  Je kan je verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Dit kan je enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen  of deze van een derde (zie hoger in punt B). Bij de uitoefening van dit recht zal je in het formulier moeten aangeven tegen welke verwerking je precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.
   
 • Recht van Inzage
  Wil je inzage je persoonsgegevens vul dan het aanvraagformulier in. Op het aanvraagformulier vermeld je de persoonsgegevens waarop je inzage wil hebben. 

Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

 • Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)
  Je kan vragen om alle volgens jou onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zal je in het formulier moeten aangeven welke gegevens je precies wil rechtzetten of aanvullen.

  Onjuiste objectieve persoonsgegevens (vb. foutieve schrijfwijze van je naam, verkeerd adres, …) worden steeds rechtgezet zoals gevraagd. Volgens jou onjuist geachte subjectieve persoonsgegevens (vb. negatieve evaluatie, ongunstige testresultaten, …) worden slechts aangepast indien wij het met jou eens zijn. Indien niet, passen wij deze persoonsgegevens niet aan, maar noteren wij je eventuele aanvullende verklaring hierover.
   

 • Recht op overdraagbaarheid
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons zelf hebt bezorgd, in elektronische vorm te laten overdragen naar jezelf (via je e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier) of naar een andere door jou aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier). 
   
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer:
  • je de juistheid van je persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle).
  • de verwerking van je persoonsgegevens onrechtmatig zou zijn maar je toch je recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
  • wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen (punt C), maar jij deze wel nog nodig hebt voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
  • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van je persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).
    
 • Recht op weigering of intrekking van je toestemming voor het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden
  We zullen je gegevens voor marketingdoeleinden niet meer verwerken. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van die gegevens vóór de intrekking of de rechtmatigheid van de verwerking van (een aantal van) diezelfde gegevens om andere redenen als opgesomd in punt C van dit privacy statement.

Op het formulier vind je verdere instructies voor het uitoefenen van je GDPR-rechten.

Bij het indienen van je aanvraag moet je steeds een kopie van je identiteitskaart meesturen zodat we zekerheid hebben over de identiteit van de aanvrager. Zonder deze kopie wordt je aanvraag niet behandeld.

Ten laatste binnen de maand na ontvangst van je volledig ingevulde en correct verstuurde formulier zullen wij je schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan je aanvraag hebben gegeven.
Afhankelijk van de moeilijkheid van je aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we jou wel binnen de maand na ontvangst van je formulier over deze verlenging. 

In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, ...) zal je jouw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan je aanvraag kunnen voldoen.
 

Cookies

Op ons domein randstad.be maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kan hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website.

 

Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Randstad Search & Selection en Randstad Professionals, of over dit privacy statement, dan kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer via privacy@randstadgroup.be.  

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Heb je weet van een datalek, of heb je een vermoeden van een datalek, dan vragen wij je om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via information.security@randstadgroup.be
 

Wijzigingen

Wij kunnen om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op onze website.

Deze versie is opgesteld in juni 2021.