https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hadden in maart afgesproken om de sociale verkiezingsprocedure te laten opschorten omdat door de coronacrisis of de COVID-19-pandemie een normaal verloop van de procedure niet langer mogelijk was. Op donderdag 23 april 2020 heeft het federale parlement deze opschorting ook in een wet bevestigd. De nieuwe verkiezingsdata worden pas later bij KB bepaald.

Welke gevolgen heeft deze opschorting van de verkiezingsprocedure voor uw onderneming? We laten hiervoor graag Olivier Wouters, advocaat-vennoot bij Claeys & Engels, en expert in de sociale verkiezingsmaterie aan het woord.

 

Wat betekent de opschorting van de verkiezingsprocedure?

Olivier Wouters: “De sociale verkiezingsprocedure wordt vanaf dag X+36 bevroren. Dit wil zeggen dat alle stappen van de procedurekalender vanaf die dag worden uitgesteld tot het najaar. De werkgever mag bijvoorbeeld de ontvangen kandidatenlijsten daarom nog niet aanplakken, of hij mag ook nog geen stembureau samenstellen, enzovoort. De werkgever zal de verkiezingsprocedure moeten hervatten op de nieuwe dag X+36. Wanneer die valt, zal afhangen van de nieuwe verkiezingsdatum (dag Y) die nog bij Koninklijk Besluit bepaald moet worden. De sociale partners hadden initieel de periode van 16 tot en met 29 november 2020 voorgesteld, maar voorlopig staat nog niet vast of de verkiezingen effectief in die periode zullen doorgaan. Men wil de evolutie van de pandemie en de impact ervan op het bedrijfsleven afwachten. Hopelijk wordt dit snel duidelijk.”

Voorbeeld: indien u op donderdag 14 mei 2020 verkiezingen zou organiseren, zal uw eerste nieuwe stap, nl. de aanplakking van de kandidatenlijsten (de nieuwe datum voor dag X+40) nu - voorlopig - vallen op woensdag 30 september 2020.
 

Heeft de opschorting ook gevolgen voor het stemrecht van de uitzendkrachten?

Olivier Wouters: “Ja dat klopt. Voor het eerst sedert deze verkiezingen mogen uitzendkrachten stemmen in het bedrijf van de gebruiker. De uitzendkracht moet voldoen aan een dubbele anciënniteitsvoorwaarde. In de eerste plaats moest de uitzendkracht in de periode die liep van 1 augustus 2019 tot en met dag X in totaal minstens 3 ononderbroken maanden of, in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes, in totaal minstens 65 arbeidsdagen gewerkt hebben bij de gebruiker. Daarnaast moest de uitzendkracht in de periode vanaf dag X tot en met dag X+77 minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn. Door de opschorting splitst de wet nu die tweede periode op: ze liep vanaf dag X tot en met dag X+35 en herneemt vanaf de nieuwe dag X+36 tot en met de nieuwe dag X+77. De uitzendkracht moet bij de gebruiker dus in totaal minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn in deze twee periodes samen.”

 

De kandidatenlijsten moesten op dag X+35 worden ingediend. Kunnen er nog nieuwe kandidaten worden voorgedragen?

Olivier Wouters: “De procedure wordt tijdelijk afgesloten op dag X+35. Dit is de laatste dag waarop de kandidatenlijsten konden worden ingediend. Hiermee liggen de kandidatenlijsten dus voorlopig vast. Er kunnen immers nog nieuwe kandidaten worden voorgedragen tot en met de nieuwe dag X+76, als vervanger van de kandidaten die op de huidige lijsten staan. Dit is bijvoorbeeld het geval als blijkt dat de oorspronkelijke kandidaat niet aan de strikte verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet (bijvoorbeeld minimum zes maanden anciënniteit), of wanneer een kandidaat zijn kandidatuur zou intrekken.”

 

Genieten deze nieuwe kandidaten ook een bescherming?

Olivier Wouters: “Inderdaad. De vervangers genieten de ontslagbescherming vooraleer de werkgever op de hoogte is van hun kandidatuur. Voor deze kandidaten voert de wet immers een nieuwe ‘occulte periode’ in. Die loopt vanaf de nieuwe dag X (normaal gezien tussen 18 en 31 augustus 2020 volgens de voorgestelde nieuwe verkiezingskalender) tot en met de nieuwe dag X+76. De nieuwe kandidaat zal dus vanaf de nieuwe dag X een ontslagbescherming genieten. Een werkgever is dus best voorzichtig mocht hij in die periode tot ontslag moeten overgaan.”

 

Wat als de werkgever nu al geen kandidatenlijsten heeft ontvangen?

Olivier Wouters: “Enkel wanneer de werkgever geen enkele kandidatenlijst (en dit voor geen enkele personeelscategorie) heeft ontvangen, mag hij de verkiezingsprocedure als stopzetten sinds dag X+36. De werkgever moet hiervoor de formaliteiten vervullen (aanplakking van het bericht inzake stopzetting en upload op de webapplicatie van de FOD WASO). Als de werkgever echter minstens één kandidatenlijst heeft ontvangen, zelfs als hierop maar één kandidaat voorkomt, moet hij de verkiezingsprocedure opschorten. Hij zal dan de procedure moeten hervatten vanaf de nieuwe dag X+36.”

 

Blijven de huidige personeelsafgevaardigden intussen verder zetelen?

Olivier Wouters : “Ja, dat klopt. Het preventiecomité en de ondernemingsraad blijven verder functioneren totdat de nieuw verkozen organen geïnstalleerd zullen zijn. In de verkiezingskalender is dit tot ten laatste dag Y+45. Als de verkiezingen doorgaan in november 2020, zal dag Y+45 vallen in december 2020 of begin januari 2021. Tot die datum blijven de huidige personeelsafgevaardigden uiteraard hun ontslagbescherming genieten. In functie van de evolutie van de pandemie zal de werkgever met de sociale partners best goede afspraken maken over de wijze waarop vergaderd zal worden (bijvoorbeeld via digitale meetings).”