https://www.randstad.be
https://www.randstad.be
Is een Belgische quotawet die topfuncties evenwichtiger verdeelt tussen mannen en vrouwen een goede zaak? Ja, zegt prof. Zanoni van de UHasselt. “Door de quotawet worden leiderschapsposities herverdeeld en de keuzevrijheid van vrouwen vergroot. Bovendien is genderdiversiteit niet alleen goed voor de kansen van vrouwen maar ook voor de prestaties van bedrijven.”

te verwachten effecten van de genderquotawet

Genderdiversiteit in bestuursraden heeft een positief effect op de carrière van vrouwen op alle niveaus in de organisatie.

Is er een verband tussen het succes van een onderneming en de aanwezigheid van vrouwen in de bedrijfstop? De vraag van één miljoen is niet eenvoudig te beantwoorden, stelt prof. Zanoni van de UHasselt. “Onderzoek toont aan dat bedrijven met een evenwichtige man-vrouwverdeling in de bedrijfstop betere resultaten behalen, maar deze causale relatie wordt niet consistent door alle studies gevonden."

"Bedrijfsprestaties worden door meerdere factoren beïnvloed, zoals conjunctuur en de sector waarin men actief is, en het is bijzonder moeilijk om de invloed van elke factor apart te meten. Ook is het zo dat succesvolle ondernemingen vaak pionier zijn in meer progressief management, wat twijfels doet rijzen of de gendersamenstelling de oorzaak of eerder het effect is van het bedrijfssucces."

competitief voordeel

Uit onderzoek naar individuen uit demografische minderheidsgroepen die een leiderschapspositie bekleden, blijkt dat vrouwen vaker in topposities belanden op crisismomenten. Wanneer het risico op falen het hoogst is” aldus prof. Zanoni. “Zo blijken verantwoordelijke posities in ondernemingen die op de rand van een faillissement staan of door een turbulente transitie gaan, plots wel vacant voor vrouwen. Daarnaast heb je uiteraard ook bedrijven die heel bewust kiezen voor een gendergebalanceerde raad van bestuur, omdat ze dit zien als een competitief voordeel. Maar het gaat nog altijd om de minderheid van de bedrijven.”  

Het onderzoek 'Opening the black box. Een verkenning van het functioneren van raden van bestuur vanuit het perspectief van mannelijke en vrouwelijke bestuurders' werd gefinancierd door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Het is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie en kwalitatief empirisch onderzoek Zowel mannelijke als vrouwelijke leden van de raad van bestuur in Belgische beursgenoteerde ondernemingen werden bevraagd.

minstens 3 vrouwen

"Genderdiversiteit in raden van bestuur heeft ook pas een positieve impact bij aanwezigheid van een kritische massa", voegt prof. Zanoni toe. "Uit de literatuur weten we dat er minimaal drie vrouwen nodig zijn in een raad van bestuur om een verschil te maken. Zo kunnen vrouwen voorbij stereotypen gaan en overwinnen ze het stigma van 'slechts een token' te zijn. De Belgische genderquotawet, die oplegt dat minstens een derde van de bestuursleden vrouwen moeten zijn, houdt hier rekening mee."

langetermijneffecten van de quotawet?

"Daarnaast tonen studies aan dat vrouwelijke bestuursleden meer aandacht besteden aan relationele aspecten en meer risicomijdend beslissingsgedrag vertonen dat mannen. De verwachting is dat een meer evenwichtige man-vrouwverhouding in de bedrijfstop zal leiden tot meer aandacht voor goed bestuur. Dit was trouwens één van de doelstellingen van de wetgever. Tot slot kunnen bedrijven die het goed doen op vlak van gelijke kansen andere ondernemingen inspireren om meer vrouwen in hun raad van bestuur te benoemen. Op termijn zou de wet dus wel eens een veel bredere impact kunnen hebben. In 2023 is er een evaluatie voorzien."

 

 

disclaimer 
Randstad vindt het als grootste human resources-dienstverlener van het land belangrijk om op deze blog arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken aan bod te laten komen. Dit wil niet zeggen dat we automatisch de standpunten onderschrijven van de specialisten die in onze publicaties het woord nemen.