langdurig ziekteverzuim: het nieuwe re-integratietraject in 6 stappen

Langdurig ziekteverzuim of absenteïsme is in ons land een stevige uitdaging. Uit studies blijkt dat na 6 maanden ziekte slechts de helft van de werknemers spontaan het werk hernemen. In de praktijk betekent dat dat veel werknemers langdurig inactief zijn, terwijl ze toch aan de slag zouden kunnen mits aanpassingen of ander werk bij hun huidige werkgever of een andere werkgever. Deze regering maakte dan ook werk van een re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers dat vanaf 1 januari 2017 in voege gaat.

Het re-integratietraject zorgt ervoor dat een werknemer die arbeidsongeschikt is, tijdelijk of definitief aangepast of ander werk kan krijgen. Het re-integratieproject is niet van toepassing in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

re-integratietraject in 6 stappen

Alles start met de werknemer, de werkgever of de adviserend geneesheer van het ziekenfonds die een re-integratieverzoek indienen bij de preventie-adviseur-geneesheer. Daarna start een erg formele procedure die bestaat uit zes stappen.

Stap 1. de preventie-adviseur-arbeidsgeneesheer informeert de andere partijen

Stap 2. de werknemer wordt uitgenodigd voor een re-integratiebeoordeling

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer gaat na of de werknemer op termijn zijn job opnieuw zal kunnen doen (eventueel met een aanpassing van de werkpost).

Stap 3. beslissing

Binnen een termijn van 40 dagen na ontvangst van het re-integratieverzoek  neemt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn beslissing :

  • ofwel, hervat de werknemer op termijn zijn job, eventueel met aanpassing van de werkpost, en de werknemer voert ondertussen een aangepast of ander werk uit, telkens met een eventuele aanpassing van de werkpost;
  • ofwel, hervat de werknemer op termijn zijn job, maar is hij niet in staat om in tussentijd aangepast of ander werk uit te voeren;
  • ofwel is de werknemers definitief ongeschikt om zijn job te hervatten, maar is hij in staat om bij zijn werkgever een aangepast of een ander werk uit te voeren;
  • ofwel is de werknemer definitief ongeschikt om zijn job te hervatten en is hij ook niet in staat om zijn werkgever een aangepast of een ander werk uit te voeren;
  • ofwel is de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van oordeel dat het omwille van medische redenen niet opportuun is om een re-integratietraject op te starten.

Als de werknemer niet akkoord is met de re-integratiebeslissing waarbij definitief ongeschikt is verklaard om zijn job te hervatten, kan hiertegen binnen de 7 werkdagen beroep aantekenen.

Stap 4. De opmaak van het re-integratieplan

De werkgever stelt vervolgens in overleg met de werknemer en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een  re-integratieplan op. Dat moet één of meerdere van de volgende concrete maatregelen bevatten: een omschrijving van de aanpassingen van de werkpost, een omschrijving van het aangepast werk, een omschrijving van het 'ander werk', de aard van een opleiding die eventueel nodig is om het aangepast of ander werk  te kunnen uitvoeren en de geldigheidsduur van het re-integratieplan.

Stap 5. Overmaking en reactie van de werknemer

Maximum 55 dagen na ontvangst van de re-integratiebeoordeling bij een tijdelijke of 12 maanden bij een definitieve werkaanpassing, bezorgt de werkgever het plan aan de werknemer.

Binnen de 5 werkdagen moet de werknemer tekenen voor akkoord of zijn reden(en) van weigering vermelden.  De werknemer behoudt bij de heropstart in zijn oude job of bij de start in ander werk al zijn verworven voordelen, tenzij anders werd overeengekomen.

Stap 6. Einde

Het traject eindigt wanneer de werkgever

  • De re-integratiebeoordeling ontvangt waarin de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zegt dat er geen aangepast of ander werk mogelijk is en de werknemer hiertegen zijn beroepsmogelijkheden ( na 7 werkdagen) heeft uitgeput;
  • Aan de preventieadviseur motiveert waarom hij geen re-integratieplan opmaakt
  • Het door de werknemer niet aanvaarde re-integratieplan aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bezorgt.

In deze blog werd het re-integratietraject vanuit juridisch oogpunt behandeld. Wil je meer informatie over hoe je de re-integratie van medewerkers die lange tijd afwezig zijn best aanpakt? Neem contact op met een consultant bij RiseSmart. 


Lees zeker ook volgende artikels over langdurig ziekteverzuim.

"geef uw werknemer het gevoel dat hij nog meetelt"

"bij een pro-actief integratiebeleid wint iedereen"