Technisch Directeur bij de Gemeente Evere

18-9-2018 evere
bedrijfsprofiel

Als verantwoordelijke van een van de zes activiteitensectoren van het gemeentebestuur
maakt de technisch directeur deel uit van het directiecomité. In die hoedanigheid ziet hij samen met de gemeentesecretaris en zijn collega-sectorverantwoordelijken toe op de transversale uitvoering van de college- en gemeenteraads-beslissingen door de diensten van zijn sector.

jobomschrijving

Technisch Directeur te Evere: jouw toekomstige job?

De technisch directeur: "Als lid van het coördinatiecomité coördineert hij de projecten, de werken en het onderhoud in de openbare en private ruimten."

Sectormanagement
- Opmaak en voorstelling van strategische doelstellingen in het directiecomité op basis van de beleidsbeslissingen
- Vastlegging en supervisie van het operationeel plan met de operationele verantwoordelijken van de sector
- Supervisie en validering van de uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen van de sector
- Analyse van de overeenstemming van de projecten met de strategische doelstellingen
- Algemene evaluatie van de projecten
- Informatieverstrekking en formulering van voorstellen aan de hiërarchie
- Invoering van nieuwe interne procedures of procedures die verband houden met andere sectoren
- Algemene controle van de begroting van de sector op basis van de voorstellen van de operationele verantwoordelijken - Toezicht op de begrotingsrapportering door de operationele verantwoordelijken
- Toezicht op de naleving van de sectorgebonden wetgeving
- Provisioneel beheer van de personeelsformatie en het personeelsbestand van de sector
- Verantwoordelijkheid voor de interne controle van de sector door middel van prestatie- en opvolgingsindicatoren

Als verantwoordelijke van de sector Werken, georganiseerd in tien diensten,
- bekommert de technisch directeur zich om de verwachtingen van het college, zoekt hij naar de methoden en de middelen om eraan tegemoet te komen, neemt hij de gepaste initiatieven en stuurt hij de activiteiten van zijn diensten in overeenstemming daarmee;
- brengt hij regelmatig verslag uit aan de burgemeester, het college en het directiecomité over de activiteiten van zijn diensten (dagelijks beheer, vorderingsstaten van de projecten, opmaak en naleving van de begroting);
- staat hij de bevoegde schepen bij in diens contacten met het publiek, met name door de voorstelling van projecten en het beantwoorden van brieven;
- neemt hij deel aan projectcomités op gewestelijk niveau of aan technische comités van nutsbedrijven;
- beheert hij zo nodig persoonlijk bepaalde projecten vanwege hun strategische belang voor het college, hun duur of hun grote transversaliteit.

Management van de operationele verantwoordelijken van de sector
- Coördinatie van en toezicht op de operationele verantwoordelijken van de sector
o Aanwerving van rechtstreekse medewerkers, evaluatie van de prestaties van de diensten en van de operationele verantwoordelijken
o Supervisie van het opleidingsplan van de sector
- Management en individuele ontwikkeling van de medewerkers
- Communicatie van de noodzakelijke informatie aan de teams en aan de hiërarchie

Administratief beheer
- Validering van de inkomende en uitgaande post
- Validering van de aan interne en externe controle onderworpen dossiers
- Validering van de dossiers die aan het college en/of de gemeenteraad voorgelegd worden

jouw aanbod

- Burgerlijk ingenieur (architectuur, bouwkunde) of gelijkwaardig
- Certificaat van kennis van de tweede landstaal
- Ervaring met toegepaste wetenschappen inzake het ontwerpen, inrichten en onderhouden van de bebouwde omgeving, zowel qua openbare ruimten (wegen, netheid, parken en tuinen) als privatieve ruimten (grond, huisvesting, architectuur, onderhoud)
- Ervaring met projectbeheer
- Zin voor public relations, vermogen tot communiceren via nota’s, verslagen en uiteenzettingen
- Analytisch vermogen
- Vermogen tot leren en zelfontplooiing
- Kennis van de instelling en haar context
- Vermogen tot langetermijnprojectie
- Vermogen tot beslissingsname
- Vermogen om een team te leiden
- Planning en organisatie van het werk van de medewerkers

wat bieden wij?

Dit gaat om een vaste aanwerving bij de gemeente Evere. Aanwezig in het aanbod:
Tussenkomst in de verplaatsingskosten, bedrijfsparking, goede bereikbaarheid,
hedendaagse werkomgeving, talrijke opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques en extralegale voordelen.

overzicht
functie
ingenieur (m/v)
jobtype
voltijds
contracttype
lange opdrachten
referentie
CXRSP-68365
contact informatie
Jan Polet
jan.polet@cx.ausy.be 02/474.60.29
02/474.60.29