belastingen

studentenwetgeving: belastingen

Moet ik als student belastingen betalen?

Blijf ik fiscaal ten laste van mijn ouders?


Blijven mijn ouders kinderbijslag ontvangen?

 

Moet ik als student belastingen betalen?
Inhouding van bedrijfsvoorheffing op je loon
Indien je als student zonder afhouding van RSZ werkt, dan wordt er ook geen bedrijfsvoorheffing (belasting) ingehouden.

Studententewerkstelling onderworpen aan de RSZ

Als je werkt als student met RSZ-afhouding, wordt op je loon wekelijks bedrijfsvoorheffing (belasting) ingehouden zoals op het loon van elke andere werknemer (voor een uitzendkracht is dit minimum 18 %).

Inkomstenbelasting

Indien je over het hele jaar 2016 een netto belastbaar inkomen hebt van meer dan 7.420 EUR, zal je belastingen moeten betalen.

Indien je netto belastbaar inkomen in 2016 minder dan 7.420 EUR bedraagt, zal je geen belastingen moeten betalen en zal de eerder ingehouden bedrijfsvoorheffing worden teruggestort door de fiscus.

Hiertoe moet je in 2016 een belastingaangifte indienen. Indien je geen aangifteformulier hebt verkregen, moet je er zelf een aanvragen bij de fiscus. Je werkgever zal je een fiche 281.10 overmaken aan de hand waarvan je je belastingaangifte kan invullen.

Om je netto belastbaar inkomen te kennen, moet je je bruto inkomen verminderen met de RSZ of solidariteitsbijdrage. Zo bekom je je bruto belastbaar inkomen. Hiervan mag je nog je beroepsonkosten aftrekken. Indien je niet werkelijk je beroepsonkosten bewijst, dan mag je een forfaitair bedrag aan kosten inbrengen.

Dat forfaitair bedrag is een vast percentage dat je niet hoeft te bewijzen maar wel mag inbrengen als kosten bij het invullen van je belastingen.


Opmerking: Wie werkt onder een arbeidersstatuut, krijgt het vakantiegeld het jaar nadien betaald van het RJV.

Indien je werkt als bediende, betekent dit dat je nettoloon gelijk is aan:
Brutoloon 100%
+ Vakantiegeld 15,34%
- 13,07% RSZ-bijdrage van 106,8% van het brutoloon
- bedrijfsvoorheffing (min. 18%)
= Nettoloon

 

Blijf ik fiscaal ten laste van mijn ouders?
Het loon dat jij verdient als student, kan gevolgen hebben voor de belastingen die je ouders moeten betalen. Je ouders krijgen immers een belastingvermindering per kind ten laste.

Als je in 2016 als student werkt, blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je:

  • op 1 januari 2017 nog deel uitmaakt van het gezin (werkelijk en permanent bij je ouders woont)
  • in 2016 max. 3.140 EUR netto belastbare bestaansmiddelen hebt gehad (4.530 EUR voor een alleenstaande ouder).


Deel uitmaken van het gezin op 1 januari
Dit wil zeggen dat je op 1 januari 2016 nog steeds met je ouders moet samenwonen.
Afwezigheden wegens ziekte of om studieredenen (kotstudenten) worden niet in aanmerking genomen.

Max. 3.140 EUR netto bestaansmiddelen in 2016
Om ten laste te blijven van je beide ouders, mag je slechts 3.140 EUR netto bestaansmiddelen genoten hebben in 2016.

Indien je ten laste bent van een alleenstaande ouder, geniet je van een verhoogd maximumbedrag van de netto bestaansmiddelen, nl. 4.530 EUR.

Voor de vaststelling van 3.140 EUR of 4.530 EUR netto bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met alle inkomens behalve:

  • kinderbijslagen, kraamgeld, adoptiepremies, studiebeurzen en premies voor het voorhuwelijkssparen;
  • de wettelijke toelagen van personen die minstens voor 66% mindervalide zijn;
  • alimentatiegeld, met een maximum van 3.140 EUR per jaar;
  • de eerste schijf van 2.600 EUR bruto belastbaar van het loon dat je verdiend hebt met een studentencontract.


Om tot het bedrag van de netto bestaansmiddelen te komen, moet je het brutoloon verminderen met de RSZ- of solidariteitsbijdrage en met de beroepskosten.

Deze beroepskosten moet je effectief bewijzen bij je belastingaangifte. Indien je de werkelijke beroepskosten niet bewijst, dan worden de beroepskosten automatisch vastgesteld op een forfaitaire aftrek van 20%.

Voor meer informatie, zie de website van FOD Financiën.

Wat indien je meer dan 3.140 EUR netto bestaansmiddelen hebt ontvangen in 2016?

Jij zal daar geen hinder van ondervinden, voorzover je netto belastbaar inkomen kleiner is dan 7.420 EUR. Je ouders daarentegen dragen hiervan wel de gevolgen.

Indien je meer dan 3.140 EUR netto bestaansmiddelen hebt ontvangen, ben je niet meer fiscaal ten laste van je ouders en kunnen zij dus niet meer genieten van een belastingvermindering voor jou.

De belastingvermindering voor kinderen ten laste bestaat uit een verhoging van het belastingvrije gedeelte van het inkomen (7.420 EUR).

Voor je ouders bedraagt de vrijstelling per kind ten laste:

Rang van het kind Vrijstelling voor dit kind Globale vrijstelling
1e kind 1.520 EUR 1.520 EUR
2e kind 2.380 EUR 3.900 EUR
3e kind 4.840 EUR 8.740 EUR
4e kind 5.400 EUR 14.140 EUR

Voor de meest recente bedragen zie onderstaande link:

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/kinderen


Voorbeeld:
"Je ouders hebben 3 kinderen. Jij hebt in 2016 meer dan 3.140 EUR netto bestaansmiddelen genoten. Dit betekent dat jij in 2017 fiscaal niet meer ten laste van je ouders wordt beschouwd. Je ouders hebben dus maar 2 in plaats van 3 kinderen ten laste.

Concreet betekent dit dat je ouders dus meer belastingen moeten betalen omdat jij gewerkt hebt."

 

Blijven mijn ouders kinderbijslag ontvangen?
Je ouders ontvangen kinderbijslag voor jou tot de leeftijd van 25 jaar en dit zolang je studeert.

Indien je werkt, blijft het recht op kinderbijslag behouden als de tewerkstelling aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Als je werkt tijdens de maanden juli, augustus en/of september (3e kwartaal)
Het recht op kinderbijslag voor het 3e kwartaal blijft steeds integraal behouden, ongeacht het aantal gewerkte uren of type contract.

Als je werkt tijdens de rest van het kalenderjaar (1e, 2e en 4e kwartaal)
Werk je tijdens het 1e kwartaal (januari tot maart), 2e kwartaal (april tot juni) en/of 4e kwartaal (oktober tot december) dan behoud je het recht op kinderbijslag op voorwaarde dat je niet meer dan 240 uur per betreffende kwartaal werkt. Je ouders verliezen dus het recht op kinderbijslag voor elke maand van het kwartaal waarin de grens van 240 uur overschreden is. Enkel de effectief gepresteerde uren worden in rekening genomen.

Kinderbijslag voor studenten die hun studies beëindigen tijdens hun laatste schoolvakantie
Een student die zijn studies beëindigt en niet opnieuw begint te studeren na de vakantie, behoudt zijn kinderbijslag wanneer hij een bezoldigde activiteit tijdens zijn laatste vakantie uitoefent op voorwaarde dat de jeugdige afgestudeerde niet meer dan 240 uur tijdens de maanden juli, augustus en september werkt, ongeacht de aard van het arbeidscontract (gewone arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst voor studenten) 

Onder laatste schoolvakantie verstaat men:

  • voor afgestudeerden niet-hoger onderwijs: vakantie toegekend door de onderwijsinstelling waar de jongere voor de vakantie gestudeerd heeft en die ten laatste op 31 augustus eindigt.
  • voor afgestudeerden hoger onderwijs: vakantie toegekend door de onderwijsinstelling waar de jongere voor de vakantie gestudeerd heeft en die ten laatste op 30 september eindigt.

Als je pas afgestudeerd bent en ingeschreven als werkzoekende

Een jongere die niet is afgestudeerd of stopt met studeren en ingeschreven is als werkzoekende, kan nog recht hebben op kinderbijslag in de wachttijd voor de werkloosheidsuitkeringen. Deze wachttijd bedraagt 360 dagen tot de maximum leeftijd van 25 jaar. Er kan geen kinderbijslag meer betaald worden als de bruto-inkomsten (uit een winstgevende activiteit, een uitkering, of beiden) hoger zijn dan het maximum grensbedrag van €520,08.

Ben je niet ingeschreven als werkzoekende, dan eindigt het recht op kinderbijslag op je laatste schooldag als je stopt met leren tijdens het schooljaar, of na je laatste schoolvakantie als je het schooljaar uitgedaan hebt. Wie zich later toch inschrijft als werkzoekende, heeft opnieuw recht op kinderbijslag vanaf de 1ste dag van de maand na zijn inschrijving, voor de resterende periode van de wachttijd.

Voor meer info over kinderbijslag, zie www.easypay-group.com/nl_BE/kinderbijslagfonds/diensten

Voor meer info over de uitkeringen na studies, zie /www.rva.be/nl/burgers/werkloosheid/beroepsinschakelingstijd

 

X
X
X
X
X
X
X
X