250 vrijwilligers begeleiden 5000 kwetsbare profielen naar werk in ontwikkelingslanden.

Toegang krijgen tot onderwijs en opleidingen blijft voor veel kinderen, jongeren en volwassenen in ontwikkelingslanden bijzonder moeilijk. Hierdoor missen ze vaak de broodnodige skills om een job te vinden die hen ook de kans op een betere toekomst kan bieden. Bovendien heerst er in deze landen ook een algemene schaarste op de arbeidsmarkt aan geschoolde en technische profielen. Om dit aan te pakken, werken Randstad Group en de ngo Voluntary Service Overseas (VSO) samen om via kennisdeling de vaardigheden en arbeidsmarktinzetbaarheid van deze kwetsbare profielen te verbeteren. Vandaag kondigt de HR-dienstverlener aan dat het haar partnerschap met de ngo verlengt en 32.000 euro schenkt aan de organisatie ter gelegenheid van de 15de verjaardag. Later dit jaar volgt nog de beklimming van de Kilimanjaro door medewerkers van Randstad Group waarvan de opbrengst ook naar VSO gaat.

15de verjaardag partnerschap Randstad Group en VSO

 

Randstad Group viert kristallen jubileum met verschillende (sportieve) inzamelacties voor ngo

In het kader van haar ambitie om haar kennis internationaal te delen, trekken jaarlijks een dertigtal werknemers van de Randstad Group – die in België bestaat uit Randstad, Tempo-Team, RiseSmart en AUSY – naar bijvoorbeeld Oeganda, Tanzania en Kenia om er in opdracht van VSO als vrijwilliger hun expertise in HR, communicatie, ICT of andere domeinen ten dienste te stellen van de organisatie of een lokaal initiatief. Op die manier willen Randstad Group en de ngo de meest kwetsbare groepen in de samenleving van ontwikkelingslanden onmisbare vaardigheden bijbrengen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De afgelopen 15 jaar ruilden al meer dan 250 Randstad Group medewerkers van over de hele wereld tijdelijk hun job in voor een werkervaring als vrijwilliger. Naar schatting werden zo al 5000 mensen geholpen.   

 

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog op het prioriteitenlijstje van Randstad Group. We willen graag bijdragen aan een betere samenleving. Onze grootst troef daarbij is ons menselijk kapitaal met de kennis en ervaring van onze mensen. Die willen we niet alleen binnen onze eigen bedrijfsmuren inzetten, maar ook ver daar buiten. We geloven sterk dat de juiste vaardigheden en kennis bezitten een van de sleutels is tot een betere toekomst en zetten daar met deze samenwerking volop op in. Het programma is niet alleen verrijkend voor de bevolking ter plaatse, maar evenzeer voor onze eigen mensen. Ze passen hun kennis namelijk toe in totaal andere situaties en voor andere doeleinden dan ze gewoon zijn. Ze leren zo om op een andere manier te denken.” - Valérie Denis, woordvoerder en CSR-verantwoordelijke van Randstad Group.

 

“Er is in ontwikkelingslanden duidelijk een nijpend skills-probleem. Ik ben in 2005 bijvoorbeeld naar Ethiopië gegaan om de werknemers in een lokale afdeling van het ministerie van onderwijs de nodige ICT-vaardigheden bij te brengen zodat ze hun eigen netwerk konden doen werken. Want dat hadden ze al gebouwd, maar het werkte niet. Die periode heeft me geleerd om buiten m’n comfortzone en klassieke denk- en werkkader te treden” vertelt Bruno Goeminne, IT-specialist en de eerste Belgische werknemer van Randstad Group die voor VSO naar het buitenland trok.

 

feestjaar met inzamelacties

Naast een nieuwe delegatie van 27 Randstad Group-medewerkers uit verschillende landen die dit jaar naar het buitenland trekt voor VSO, schenkt het bedrijf nu ook 31.741 euro aan de organisatie. Dit bedrag werd ingezameld door het personeel van Randstad Group: de HR-dienstverlener daagde haar medewerkers wereldwijd namelijk uit om tijdens de week waarin de internationale sportdag voor vrede en ontwikkeling plaatsvindt te bewegen ten voordele van VSO. Het bedrijf sponsorde daarbij telkens 1 euro voor elke gewandelde, gelopen, gefietste en gezwommen kilometer. Dat leverde in totaal 31.741 kilometers en evenveel euro’s op.

Dit najaar zullen ook 27 werknemers van de Randstad Group de Kilimanjaro beklimmen in het kader van de “Kilimanjaro-challenge” ten voordele van VSO. De sportievelingen zamelen voor hun deelname ieder 5000 euro die ook integraal naar de ngo gaat.  

“Het is duidelijk dat onze werknemers het partnerschap met VSO een warm hart toedragen. En ook onder de Belgische medewerkers leeft het sociale engagement: ze zamelden bijna 5000 van de 31.741 euro ingezameld en we hebben liefst 6 Belgische collega’s die de uitdaging aangaan om de hoogste berg in Afrika te bedwingen.” besluit Denis.

over VSO

De ngo VSO strijdt wereldwijd tegen (kans)armoede en is actief in 23 ontwikkelingslanden in Afrika en Azië. Ze zitten zich in voor betere medische zorg, onderwijs en levensonderhoud voor de bevolking. Ze werkt hiervoor met meer dan 7000 vrijwilligers die zich tijdelijk inzetten voor lokale initiatieven.

  

tags: nieuws