Supply chain Medewerker ( Regio Ninove).

10-9-2018 herne
job description

Als supply chain medewerker voor de aankoopafdeling zorg je voor onderstaande taken :

- Je zorgt voor de opvolging en de optimalisatie van de goederenflows naar het warehouse.
- Jestaatinvoorhetorder- envoorraadbeheerensignaleertafwijkingeninde
vooropgesteldebestelvoorstellen.
- Jeanalyseertenmonitortdevoorradenperproductgroep.
- Jeopereertalsdraaischijftussendevraag(naaraanleidingvananalysesuithetverleden)
enhetaanbod(inkadervanplanning).
- Daarnaastbeheerjeookdeflowvaninformatiem.b.t.totdevolledigesupplychain.
- Jehoudtnauwecontactenmet dekeysuppliers.
- Jeorganiseertmaritiemetransporten.

your contribution

Bijvoorkeurervaringineengelijkaardigefunctie enkennisvanincoterms
- ZeergoedekennisvanhetNederlandsenhetEngelszijnvereist,eengoedekennisvanhet
Fransmooimeegenomen.KennisvanhetChineesiseveneenseengrootpluspunt.
- Analytischsterkzijn
- Prioriteitenkunnenstellenennauwgezetkunnenwerken
- Initiatiefnemerenoplossingsgerichtkunnendenken
- Teamplayerdiecommunicatiefenorganisatorischsterkis
- Woonachtiginderegioeneigenvervoernoodzakelijk

what do we offer?

eenvoltijdse betrekkingaanbinneneenfamiliaal,stabiel,groeiendeninnovatief
bedrijf met een stevige reputatie in de markt. Je maakt deel uit van een dynamisch en
gemotiveerdteamvan5 collega¿s.
Hetgaatomeenvastebetrekking waarbijeensnelleopstartmogelijkis.

summary
function
logistics employee (m/f)
employment type
full time
contract type
permanent employments after interm service
sector
Groot- en detailhandel
reference
DUORS-931002
your Randstad contact
Tanja Hage of Sharon Penne
ninove_673@randstad.be 054-31 78 30
054-31 78 30

office info
Ninove
Centrumlaan 11
9400 NINOVE
003254317830
003254317830